Kinder­burgemeester

Kinderburgemeester

In deze optie gaan we er van uit dat de gemeente een kinderburgemeester kiest of reeds gekozen heeft en een jaarprogramma van activiteiten opstelt. De kinderburgemeester mag zijn/haar wens(en) daaraan toevoegen en de gemeente stelt een begeleider beschikbaar met de daarbij behorende middelen.
De kinderburgemeester heeft een ceremoniële rol bij activiteiten of gebeurtenissen in de gemeente.
Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het NGKb de gemeente:

  • Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
  • Het Logboek voor Kinderburgemeesters.
  • Een account op het online Platform van de Kinderburgemeesters.

Kinderburgemeester en begeleider mogen als toehoorder zitten in het virtuele parlement van kinderburgemeesters.
Voor dit aanbod betaalt de gemeente jaarlijks een contributie aan het NGKb.

De begeleider wordt door de gemeente aangesteld om de regie te voeren in het implementeren van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en adviseert en steunt de kinderburgemeester in
de uitvoering van haar of zijn taak. Voor deze ondersteuning wordt bijvoorbeeld een beleidsmedewerker uit de sector jeugd van het sociaal domein beschikbaar gesteld. Deze fungeert als contactpunt richting het college van B&W, de griffie en collega’s werkzaam op de beleidsterreinen waar de kinderburgemeester over adviseert.

Foto: Burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke en kinderburgemeester Hester planten een walnootboom in het voedselbos van Menaam.