Kinder­burgemeester plus kinder­gemeenteraad

Ondersteuning van
kinder­burgemeester
plus kinder­gemeenteraad

Om het ambt van kinderburgemeester een stevig fundament te geven, met draagvlak onder alle kinderen uit de gemeente, worden in deze optie liefst alle basisscholen betrokken bij de kinderburgemeestersverkiezingen. Op de scholen vinden verkiezingen plaats. Elke school levert een kandidaat die samen de kindergemeenteraad vormen en uit wiens midden een kinderburgemeester wordt gekozen. Het NGKb heeft op aanvraag een voorbeeld verkiezingsprocedure beschikbaar.
De kindergemeenteraad adviseert en ondersteunt de kinderburgemeester. Dit maakt de kinderburgemeester een serieuze partner die meedenkt, meepraat en meehelpt.

Door te oefenen in het vormen van hun eigen mening, het leren luisteren naar anderen, leren kinderen samen keuzes te maken en beslissingen te nemen. Door hun ervaring met de kindergemeenteraad leggen de kinderen een stevig fundament voor hun toekomstige deelname aan onze democratische samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om uitvoering geven aan kinderparticipatie zoals bedoeld wordt in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, maar ook om artikel 29.1: het recht op een gedegen voorbereiding op een verantwoord leven met elkaar in een vrije samenleving; burgerschapsvorming. Burgerschap is een belangrijk kerndoel van de Wet op Primair Onderwijs. Hieraan kan de gemeente samenwerken met het onderwijs.

Om de kinderburgemeester en de kindergemeenteraad te organiseren en te begeleiden stelt de gemeente een begeleider of kinderrechtencoach aan, stelt middelen ter beschikking, organiseert (in samenwerking met de basisscholen in de gemeente) een jaarlijkse kindergemeenteraadsverkiezing en faciliteert een ruimte waarin de kindergemeenteraad maandelijks kan vergaderen. Het digitale platform kinderburgemeester kan ondersteunen met een digitale ruimte. Voor meer informatie daarover neemt u contact op met het NGKb.

De gekozen adviezen van de kindergemeenteraad worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover een definitieve beslissing neemt. De kindergemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van de stemming en bij positief besluit zijn zij betrokken bij de uitvoering.
Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het NGKb de gemeente:

  • Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
  • Het Werkboek voor Kinderburgemeesters.
  • Jaarlijkse na en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente.
  • De NGKb-toolkit Kinderdemocratie.
  • Een account op het online platform van kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar begeleider krijgen volledig toegang tot het online Platform van de Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar voor de vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met collega’s overleggen, praat mee en stemt mee in het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen.
  • Overheden en organisaties kunnen op verzoek deelnemen aan de virtuele bijeenkomsten op het platform.
  • Begeleiding op het platform.

Voor dit aanbod betaalt de gemeente jaarlijks een contributie aan het NGKb.

De kosten die de gemeente tevens moet incalculeren is het aanstellen van één vaste begeleider. De fte’s die daarvoor nodig zijn hangt af van de grootte van de gemeente en zijn ongeveer 0,4 tot 0,8 fte.

Voor het vruchtbaar functioneren van de kinderburgemeester en de kindergemeenteraad biedt het NGKb de gemeente:

  • Virtueel samenkomen met kindergemeenteraadsleden en met de scholen, daarbij is overleg met leerlingen mogelijk.

Voor dit aanbod worden na inventarisatie van de mogelijkheden, extra kosten berekend.

Kindergemeenteraadslid (later kinderburgemeester) Sibel:
“Ik heb in het jaar dat ik kindergemeenteraadslid was geleerd om met volwassenen te praten.”
Gemeente Apeldoorn

Kinderburgemeester Elmehdi: “Eigenlijk vind ik politiek
al heel lang heel interessant en dit kan een van mijn grote stappen zijn, een soort van stage voor later.”
Gemeente Alphen aan den Rijn

De kinderrechtencoach (KRC) is een professional die het eigen verhaal en de rechten van het kind centraal stelt. Dat vraagt dat een KRC verbindend kan werken en open staat voor ieders verhaal. Pedagogische vaardigheden zoals onbevooroordeeld kunnen luisteren, verbindend kunnen werken, oog hebben voor diversiteit en uitgaan van de krachten en de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving zijn daarbij van groot belang. Daarnaast is de KRC een professional die om kan gaan met de complexiteit van het heden en in staat is om anderen mee te nemen in de verschillende verhalen en perspectieven. In al het handelen van de KRC staan de rechten van het kind en het leren participeren door kinderen centraal. De KRC is een verbindende schakel tussen de kinderen en de wereld om hen heen. De KRC bekijkt samen met kinderen hoe ze vorm kunnen geven aan artikel 12.1 en 29.1 van het Kinderrechtenverdrag waar kinderparticipatie voor school¬gaande kinderen centraal staat. Samen met kinderen verkent de KRC wat nodig is om goed en veilig op te kunnen groeien en vertaalt dit vervolgens naar beleidsmakers, onderwijs en opvoeders. De KRC faciliteert borging en opvolging van kinderparticipatie in de gemeente. Kinderen leren door deze samenwerking dat ze er niet alleen voor staan.