Kinder­burgemeester plus kinder­gemeenteraad

Kinder­burgemeester plus kinder­gemeenteraad

Om het ambt van kinderburgemeester een stevig fundament te geven, met draagvlak onder alle kinderen uit de gemeente, worden in deze optie liefst alle basisscholen betrokken bij de kinderburgemeestersverkiezingen. Elke school levert een kandidaat-kinderburgemeester die samen de kindergemeenteraad vormen en uit wiens midden een kinderburgemeester wordt gekozen. Het NGKb heeft op aanvraag een voorbeeld verkiezingsprocedure beschikbaar.

De kindergemeenteraad adviseert en ondersteunt de kinderburgemeester. Dit maakt de kinderburgemeester een serieuze partner die meedenkt, meepraat en meehelpt.

Door te oefenen in het vormen van hun eigen mening, het laten horen van hun stem, het leren luisteren naar anderen, leren kinderen samen keuzes te maken en beslissingen te nemen. Door hun ervaring met de kindergemeenteraad leggen de kinderen een stevig fundament voor hun toekomstige deelname aan onze democratische samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om uitvoering geven aan kinderparticipatie zoals bedoeld wordt in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, maar ook om artikel 29.1: het recht op een gedegen voorbereiding op een verantwoord leven met elkaar in een vrije samenleving; burgerschapsvorming.

Om de kinderburgemeester en de kindergemeenteraad te organiseren en te begeleiden stelt de gemeente een begeleider of kinderrechtencoach aan, stelt middelen ter beschikking, organiseert (in samenwerking met de basisscholen in de gemeente) een jaarlijkse kindergemeenteraadsverkiezing en faciliteert een ruimte waarin de kindergemeenteraad maandelijks kan vergaderen.

De gekozen adviezen van de kindergemeenteraad worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover een definitieve beslissing neemt. De kinderen worden betrokken bij de uitvoering.

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester biedt het NGKb de gemeente:

  • Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
  • Het Logboek voor Kinderburgemeesters.
  • Training en certificaat Kinderrechtencoach.
  • Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente.
  • De NGKb-toolkit Kinderdemocratie.
  • Een account op het online platform van kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar begeleider krijgen volledig toegang tot het online Platform van de Kinderburgemeesters. De kinderburgemeester is bereikbaar voor de vragen van de kinderen en kan online vragen uitzetten bij de kinderen en de scholen in zijn/haar gemeente. De kinderburgemeester kan met de kinderminister van Democratie en met collega’s overleggen, praat mee en beslist mee in het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen.
  • Virtueel samenkomen met de scholen, daarbij is overleg met leerlingen mogelijk.
  • Begeleiding op het platform.

Voor dit aanbod betaalt de gemeente jaarlijks een contributie aan het NGKb.

Kindergemeenteraadslid (later kinderburgemeester) Sibel

Kindergemeenteraadslid (later kinderburgemeester) Sibel:
“Ik heb in het jaar dat ik kindergemeenteraadslid was geleerd om met volwassenen te praten.”
Gemeente Apeldoorn


Kinderburgemeester Elmehdi

Kinderburgemeester Elmehdi: “Eigenlijk vind ik politiek
al heel lang heel interessant en dit kan een van mijn grote stappen zijn, een soort van stage voor later.”
Gemeente Alphen aan den Rijn


De kinderrechtencoach (KRC) is een professional die het eigen verhaal en de rechten van het kind centraal stelt. Dat vraagt dat een KRC verbindend kan werken en open staat voor ieders verhaal. Pedagogische vaardigheden zoals onbevooroordeeld kunnen luisteren, verbindend kunnen werken, oog hebben voor diversiteit en uitgaan van de krachten en de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving zijn daarbij van groot belang. Daarnaast is de KRC een professional die om kan gaan met de complexiteit van het heden en in staat is om anderen mee te nemen in de verschillende verhalen en perspectieven. In al het handelen van de KRC staan de rechten van het kind en het leren participeren door kinderen centraal. De KRC is een verbindende schakel tussen de kinderen en de wereld om hen heen. De KRC bekijkt samen met kinderen hoe ze vorm kunnen geven aan artikel 12.1 en 29.1 van het Kinderrechtenverdrag waar kinderparticipatie voor school¬gaande kinderen centraal staat. Samen met kinderen verkent de KRC wat nodig is om goed en veilig op te kunnen groeien en vertaalt dit vervolgens naar beleidsmakers, onderwijs en opvoeders. De KRC faciliteert borging en opvolging van kinderparticipatie in de gemeente. Kinderen leren door deze samenwerking dat ze er niet alleen voor staan.