Tijdpad organisatie Kindergemeenteraad en Kinderburgemeester

Augustus
VOORBEREIDING gemeente

De burgemeester nodigt de leerlingen van de groepen 7 van de basischolen uit om deel te nemen aan de Kindergemeenteraadsverkiezing. De kinderrechtencoach van de gemeente neemt contact op met alle basisscholen en bespreekt de mogelijkheid om mee te doen aan verkiezingen voor de kandidaat-kinderburgemeester en inventariseert welke scholen willen deelnemen.
Neem contact op met het Nederlands Genootschap van kinderburgemeesters voor de toolkit met voorbeeld- profielschets, – aankondiging, – brieven en – documenten.

Begin september
AANKONDIGING op de basisscholen

Op de deelnemende scholen wordt de kindergemeenteraadsverkiezing aangekondigd. Er wordt uitgelegd wat er van een kind (en de ouders) wordt verwacht als hij of zij gekozen wordt. Aan alle kinderen uit groep 7 wordt vervolgens gevraagd om in een profiel te beschrijven wie ze zijn, of ze zich wel of niet verkiesbaar stellen en waarom ze zich verkiesbaar stellen. Belangrijk is dat alle kinderen meedenken over de vraag: ‘Als jij kon toveren wat zou jij dan wensen voor een gezond, veilig, gezellig en leuke gemeente voor iedereen’.

De profielen van de verkiesbare kinderen worden op school gepresenteerd zodat de andere kinderen er kennis van kunnen nemen, elkaar weer beter leren kennen en een keuze kunnen maken. Een week later vindt de verkiezing plaats.

15 september
15 september Dag van de Democratie
September verkiezingsmaand Kindergemeenteraad
Derde dinsdag van september
Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingsdag
VERKIEZING kindergemeenteraadsleden

Dat worden ook de kinderambassadeurs van hun school!
Tussen de verkiesbare kandidaten wordt per school gestemd door alle kinderen van groep 7. Voorafgaande aan de verkiezing verzamelen de leerlingen in overleg met elkaar vijf wensen die zij mee willen geven aan de gekozen kinderambassadeur van hun school. Zij luisteren naar elkaar en beargumenteren hun keuze.
De stemming kan door het Genootschap van Kinderburgemeesters digitaal worden georganiseerd/ondersteund of de school kan zelf een schriftelijke stemming organiseren.
De school kan daarna een schriftelijke stemming organiseren, de stemformulieren zijn beschikbaar.

Het NGKb kan een startende gemeente ook in contact brengen met gemeentes die al een langere tijd een kinderburgemeester in dienst hebben, voor een uitwisseling van ervaringen: info@kinderburgemeesters.nl

Oktober
Eerste bijeenkomst kindergemeenteraad
VERKIEZING kinderburgemeester

De gemeente nodigt de gekozen kandidaten van de scholen uit. Deze kinderen vormen de kindergemeenteraad voor dat jaar. Door middel van (bijvoorbeeld) de workshop ‘Kinderdemocratie in de gemeente’ worden de kandidaten voorbereid op een begeleidende en adviserende rol voor zowel de aankomende kinderburgemeester als wel de gemeente.
Na een debat over kinderparticipatie, burgerschapsvorming en democratie stellen de kandidaten zich aan elkaar voor en vertellen waarom zij kinderburgemeester willen worden. Vervolgens kiest de kindergemeenteraad uit zijn midden de kinderburgemeester voor de looptijd van 1 jaar.

November
Installatie kinderburgemeester

De gemeente faciliteert de installatie van de kinderburgemeester en de -gemeenteraadsleden (bijvoorbeeld op 20 november; de Dag van de Rechten van het Kind). De burgemeester en de kinderburgemeester ondertekenen samen het kinderparticipatiemanifest ‘We doen het samen’.

December tot en met september
Organisatie maandelijkse bijeenkomst kindergemeenteraad en kinderburgemeester

De leden van de kindergemeenteraad ontmoeten elkaar regelmatig. De begeleider/kinderrechtencoach leidt de kinderen door een vaste agenda met open agendapunten en notuleert. Uiteraard staan de aandachtspunten die de kinderen aandragen en belangrijke vraagstukken uit de gemeente centraal, maar minstens zo belangrijk is de vernieuwende insteek van kinderparticipatie: van informeren over rechten en plichten naar het leren aan te geven en te formuleren wat je als kind nodig hebt om veilig en gezond op te groeien.

De kindergemeenteraad krijgt daarnaast toegang tot het online Platform van de Kinderburgemeesters en zijn eigen online raadszaal en kan dus ook virtueel bij elkaar komen. Deze online zittingen kunnen ook openbaar zijn. De kindergemeenteraden krijgen de gelegenheid om zelf digitaal vragen voor te leggen aan de kinderen en scholen in de gemeente.

Zie eventueel de Handreiking:
Kinderparticipatie de schakel naar democratie

Scroll naar boven