Pakket 1

Ondersteuning Kinderburgemeester

Hier gaan we ervan uit dat de kinderburgemeester naast een ceremoniële rol ook een adviserende rol heeft en uitgenodigd wordt om suggesties te doen. Zo wordt uitvoering gegeven aan kinderparticipatie zoals bedoeld wordt in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, dat erkent dat ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt. Dit vergt inhoudelijke betrokkenheid.
De gemeente faciliteert het installatieproces van de kinderburgemeester en het jaarlijks beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning/een begeleider en middelen.
De burgemeester en de begeleider spreken regelmatig met de kinderburgemeester en geven hem of haar de ruimte en tijd om na te denken, een mening te formuleren en laten zich ongevraagd en gevraagd adviseren in zaken die voor de kinderen van nu en voor de kinderen van de toekomst van belang zijn. De kinderburgemeester leert ideeën afwegen in de context van de totale wensen in een gemeente en leert onderzoeken en bespreken wat wel en niet mogelijk is.
Het NGKb biedt op aanvraag een ondersteuningspakket.

De begeleider wordt door de gemeente aangesteld om de regie te voeren in het implementeren van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en adviseert en steunt de kinderburgemeester in de uitvoering van haar of zijn taak. Voor deze ondersteuning wordt bijvoorbeeld een beleidsmedewerker uit de sector jeugd van het sociaal domein beschikbaar gesteld. Deze fungeert als contactpunt richting het college van B&W, de griffie en collega’s werkzaam op de beleidsterreinen waar de kinderburgemeester over adviseert.

Foto: Burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke en kinderburgemeester Hester planten een walnootboom in het voedselbos van Menaam.
Scroll naar boven